Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Sport Medisch Centrum Amsterdam 

Bedrijfsnaam: Sport Medisch Centrum Amsterdam 

KVK nummer: 54792479 

BTW nummer: NL851442237B01 

Olympiaplein 74A, 1075 AG, Amsterdam 

balie@smcamsterdam.nl 

Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van elke overeenkomst tussen het Sport Medisch Centrum Amsterdam en de partij die een product of dienst koopt via de website: https://www.smcamsterdam.nl. Tevens alle aankopen en uitspraken via de Virtuagym app (hierna: klant). De voorwaarden zijn tevens van toepassing bij inschakeling van derden door het Sport Medisch Centrum Amsterdam. 

Het Sport Medisch Centrum Amsterdam levert naast fysiotherapie diensten (abonnementen, lessen, trainingen, Fysieke testen, Fysiotherapie, rittenkaarten) en producten (merchandise, medische artikelen, cursussen). 

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen 

Aanmelding:  

Het dienst/product is afgesloten op het moment dat de klant heeft betaald. 

De dienst/ product kan pas via de website afgesloten worden nadat de klant heeft aangeklikt akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. 

Betaling, tarieven en opzegging 

De overeenkomst voor een dienst/product wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Rittenkaarten zijn geldig voor éen jaar 

De betaling voor een abonnement geschiedt via automatische incasso Maandelijks wordt het abonnementsgeld afgeschreven van de door de deelnemer opgegeven IBAN. Hiervoor wordt toestemming gegeven middels het volledig invullen van het inschrijfformulier en eerste betaling. Producten en diensten kunnen ook direct worden betaald middels een eenmalige betaling via i-deal of creditcard, cash betaling wordt beperkt.  

De overeenkomst voor een abonnement wordt automatisch verlengd door middel van een automatische incasso tenzij de klant zich afmeldt via het daarvoor bestemde formulier op de website. Dit moet minimaal 2 weken lees 14 dagen voor het aflopen van het dienst/product. 

Het Sport Medisch Centrum Amsterdam verleent geen diensten aan mensen jonger dan 18 jaar. Indien op enig moment na het aangaan van de overeenkomst blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar, eindigt het contract per direct. Met toestemming van ouder of voogd kan er een abonnement of product worden afgenomen door een klant jonger dan 18 jaar. 

Aanbiedingen of speciale acties gelden niet automatisch voor toekomstige dienst/producten 

Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, e-mailberichten of op de website binden het Sport Medisch Centrum Amsterdam. 

Vermelde tarieven zijn inclusief btw. 

 

Bedenktijd & Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument 

De klant krijgt geen bedenktijd. Er kan wel een proefles in overleg worden afgenomen voor het afsluiten van een abonnenten, rittenkaart of personal training.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd zover wij met de nakoming zijn begonnen met en u uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend dat wij de overeenkomst onmiddellijk uitvoeren voordat de bedenktijd is afgelopen en u erkent dat u uw herroepingsrecht verliest als de levering van de digitale inhoud is begonnen. Dit geldt voor alle abonnementen, producten en online diensten van het Sport Medisch Centrum Amsterdam 

Incasso 

Het Sport Medisch Centrum Amsterdam is bij wanbetaling gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, of de vordering uit handen te geven aan een derde. 

Het Sport Medisch Centrum Amsterdam stuurt twee kosteloze herinneringen bij wanbetalingen. Bij een derde betalingsherinnering wordt de vordering verhoogd met € 5,00 administratiekosten. Betalingen worden gedaan via een automatische incasso die maandelijks of wekelijks wordt afgeschreven. 

Dispuut 

In het geval van een dispuut over de vordering(en) van het Sport Medisch Centrum Amsterdam, zijn de administratieve gegevens van Het Sport Medisch Centrum Amsterdam bindend, tenzij de onjuistheid van deze gegevens bewijsbaar is. 

Aansprakelijkheid 

De diensten, abonnementen en producten van Het Sport Medisch Centrum Amsterdam zijn resultaatgericht zonder dat resultaten te garanderen zijn. 

De klant maakt op eigen risico gebruik van de diensten, abonnementen en producten van Het Sport Medisch Centrum Amsterdam. Het Sport Medisch Centrum Amsterdam sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met de opvolging door de klant van door Het Sport Medisch Centrum Amsterdam verstrekte adviezen, producten en Online sportlessen. Het Sport Medisch Centrum Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ten gevolge van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

De gegevens op de website dienen niet te worden opgevat als een vervanging van advies van een (sport)arts, verloskundige, (bekken)fysiotherapeut, gynaecoloog of anders medisch advies. 

In geval van ziekte of een zwakke gezondheid dient de klant eerst een arts en of verloskundige te raadplegen.  

Gebruik website 

Hoewel Het Sport Medisch Centrum Amsterdam constante zorg en aandacht besteedt aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat de informatie op de website niet volledig, niet actueel of niet juist is. Het Sport Medisch Centrum Amsterdam is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot de website en het gebruik van de website. 

Links naar andere websites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website en zijn niet bedoeld als aanbeveling. Het gebruik van deze links en/of verwijzingen is op eigen risico. Het Sport Medisch Centrum Amsterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden op deze websites of informatiebronnen. 

Klachten 

De klant dient klachten altijd eerst bespreekbaar te maken bij Het Sport Medisch Centrum Amsterdam. De klant kan hiervoor Het Sport Medisch Centrum Amsterdam benaderen via e-mail of via het contactformulier op de website.  

Privacy 

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bevat regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Het Sport Medisch Centrum Amsterdam handelt conform deze wet. 

Het Sport Medisch Centrum Amsterdam geeft advies op basis van de door de klant gegeven informatie. Het Sport Medisch Centrum Amsterdam gaat altijd vertrouwelijk om met persoonlijke informatie. 

Wijzigingen 

Het Sport Medisch Centrum Amsterdam behoudt zich het recht voor diensten te wijzigen. Het Sport Medisch Centrum Amsterdam brengt de klant op de hoogte van wijzigingen. Indien de aard en de omvang van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht worden gewijzigd, kan dit invloed hebben op de tarieven. Het Sport Medisch Centrum Amsterdam doet in dat geval een voorstel voor een nieuwe overeenkomst 

Het Sport Medisch Centrum Amsterdam heeft het recht om abonnent en productprijzen te wijzigen comfort de jaarlijkse indexering.   

Intellectueel eigendomsrecht 

Het Sport Medisch Centrum Amsterdam behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via de site aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op site te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Sport Medisch Centrum Amsterdam of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Men mag informatie op de site wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. 

Toepasselijk recht 

Op de producten, de diensten en de website van Het Sport Medisch Centrum Amsterdam is het Nederlands recht van toepassing